ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
77
เดือนที่แล้ว
5,802
ปีนี้
62,400
ปีที่แล้ว
77,650
ทั้งหมด
410,567
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84

E-sevices


-:- ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี 
-:- ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์์ของกฎหมายฯ 
-:- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) 
-:- คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" 
-:- ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
-:- ประชาสัมพันธ์การให้บริการปรึกษากฎหมายของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ 
-:- ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
-:- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดเก็บขยะอันตราย ตามโครงการขยะทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- การให้บริการรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลแม่ปูคา สำหรับประชาชนในพื้นที่  
-:- ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
การประเมินผลโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ณ วัดป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา
วันที่ 8 ก.ย. 65 เทศบาลตำบลแมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือนอย่างมีคุณภาพ (การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และชีวภัณฑ์สำหรับการผลิตพืชปลอดภัย)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการและการวางแผนการปลูกพืชในโรงเรือน
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.53-002 จากสายบ้านป่าสักน้ัอย, บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 3, 8 ตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- กำหนดเกณฑ์การจ่ายปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ และเครื่องยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.53-002 จากสายบ้านป่าสักน้ัอย, บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 3, 8 ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ขนาดกว้าง 5.70 เมตร ยาว 8.00 เมตร สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนประมาณราคางานก่อสร้างโครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้ง ชนิดโพลี คอร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว พร้อมขายึด ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟถนน LED 30 วัตต์ จำนวน 22 หลอด ของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับเกลี่ยหินคลุกถนนดินเดิมภายในตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 4 รายการ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0028 ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.53-002 จากสายบ้านป่าสักน้ัอย, บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 3, 8 ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดปูคาเหนือ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ถนนสายหลังวัดปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลาง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.53-002 จากสายบ้านป่าสักน้ัอย, บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 3, 8 ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราวสะพาน ป่าเส้าไปป่าแพ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทิศตะวันออกบ้านผู้ช่วยอดิสอน กิติตื้อ ถึงปากซอย 1 หมู่ที่ 4  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 7  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะ หมู่ที่ 9  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน สิงหาคม 2565 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน กรกฎาคม 2565 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน มิถุนายน 2565 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน พฤษภาคม 2565 
-:-  รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน เมษายน 2565 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2565) 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน มีนาคม 2565 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือน มกราคม 2565 


วัดพระนอนแม่ปูคา (วัดพระป้าน)
วัดปูคาเหนือ หมู่ที่ 5
วัดอารามใหม่สิริมงคล หมู่ 1
ถั่วทอดสมุนไพร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดี
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติิอุบับติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ