ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
3,683
เดือนที่แล้ว
5,270
ปีนี้
25,587
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
296,104
ไอพี ของคุณ
34.237.52.11

E-sevices


-:- เรื่องขออนุญาติจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพและฌาปนกิจศพ 
-:- ขอเลื่อนกิจกรรมขยะดีมีแต้มแลก ตามโครงการขยะทองคำ ประจำปีงบประมาณ 2564  
-:- การนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
-:- แจ้งเก็บขยะมูลฝอย ช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2564 เปิดทำการตามปกติ 
-:- แจ้งหยุดเก็บขยะมูลฝอย ช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2564 
-:- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 
-:- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ปูคา สนับสนุนพันธุ์กบและอาหารกบ ให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
วันฉัตรมงคล
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ทำความสะอาดพื้นผิวและบริเวณที่ให้บริการเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้งก่อนและหลังการให้บริการงานกายภาพบำบัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2(สุดเขตหมู่บ้าน) 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3-บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมภายในตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ซอย 17 หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วป่าช้า หมู่ที่ 4 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ้ ข้างถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 (สุดเขตหมู่บ้าน) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินเดิมภายในตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศราคากลาง คก.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไ่ร่พัฒนา หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศราคากลาง คก.ซ่อมสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 บ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง ตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53- 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay)รหัสทางหลวงท้องถ 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือนพฤศจิกายน 2562-กันยายน  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนเมษายน 2564 
-:- ประกาศรายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1ในระบบ e-GP ประจำเดือนมีนาคม 2564 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนมกราคม 2564 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนธันวาคม 2563 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนพฤศจิกายน 2563 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 


วัดพระนอนแม่ปูคา (วัดพระป้าน)
วัดปูคาเหนือ หมู่ที่ 5
วัดอารามใหม่สิริมงคล หมู่ 1
ถั่วทอดสมุนไพร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดี
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติิอุบับติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ