ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
1,768
เดือนที่แล้ว
5,505
ปีนี้
12,258
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
282,775
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178


-:- ขึ้นทะเบียนและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม (สุนัข,แมว) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ประจำปี 2564 
-:- เชิญชวน เยาวชน ดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภายใต้โครงการ KPI MEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น 
-:- เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 
-:- เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
-:- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
-:- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2563 และ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2563 
-:- ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ 2563 
ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาดุกอุย
จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรธรรมชาติและสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ด้อยโอกาส
ดำเนินการโครงการกิจกรรมขยะทองคำ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงต่อเนื่องที่บ้าน
การประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3-บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมภายในตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ซอย 17 หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วป่าช้า หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศตรวจรับพัสดุ ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 สายบ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง 
-:- ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ้ ข้างถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 (สุดเขตหมู่บ้าน) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไปบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินเดิมภายในตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง คก.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านไ่ร่พัฒนา หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศราคากลาง คก.ซ่อมสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 บ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง ตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53- 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Over-lay)รหัสทางหลวงท้องถ 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือนพฤศจิกายน 2562-กันยายน  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1-9 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนธันวาคม 2563 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP เดือนพฤศจิกายน 2563 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 
-:- ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 
-:- ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 


วัดพระนอนแม่ปูคา (วัดพระป้าน)
วัดปูคาเหนือ หมู่ที่ 5
วัดอารามใหม่สิริมงคล หมู่ 1
ถั่วทอดสมุนไพร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดี
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติิอุบับติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ