ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

        วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่ปูคา


      “สังคมเป็นมิตร มีจิตสาธารณะ พัฒนาบริการ ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น มีกินอย่างยั่งยืน”

   

 

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปูคา

 

  1. ด้านเศรษฐกิจ

              จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยจะดำเนินการดังนี้

              1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพที่มีรายได้มั่นคงแน่นอนและยั่งยืน

              1.2 ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพและตลาดขายสินค้าในชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              1.3 ส่งเสริมพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”

              1.4 ส่งเสริมโครงการเกษตรอินทรีย์ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ ฯลฯ

              1.5 ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพภายในตำบลให้มีความเข้มแข็ง

              1.6 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร

 

  1. ด้านการป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

              สาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้นล้วนเป็นภัยที่ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินแก่ประชาชน ตลอดจนปัญหาการแพร่ระบาดของเสพติดที่เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคม ดังนั้นเทศบาลตำบลแม่ปูคาจะดำเนินการดังนี้

               2.1 จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

            2.2 จัดตั้งทีมงานกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS) ” โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

              2.3 ปรับปรุงการช่วยเหลือและพัฒนา ระบบบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

จากภัยธรรมชาติ กู้ชีพ กู้ภัย และรับส่งผู้ป่วยให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

              2.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

            2.4 ก่อสร้างและปรับปรุง ระบบการกักเก็บน้ำ ระบบการระบายน้ำ ทั้งแหล่งน้ำจากธรรมชาติ แหล่งน้ำจากบ้านเรือนของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาจากอุทกภัย และภัยแล้ง

              2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนที่เทศบาลดำเนินการเองและสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ  

 

  1. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

              จะพัฒนาคน ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านศาสนา การนันทนาการ ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยจะดำเนินการดังนี้

              3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ

              3.2 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา ให้กับสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

              3.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

              3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

              3.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

              3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างต่อเนื่อง มีลานออกกำลังกายทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมาเล่นกีฬามากขึ้น

     

  1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

              จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสภาพแวดล้อมของเทศบาล ให้มีความเป็นธรรมชาติ สะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจะดำเนินการดังนี้

              4.1 รักษาความสะอาดของถนน และลำน้ำภายในตำบล ตลอดจนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

              4.2 พัฒนาลำน้ำแม่ปูคา หรือลำน้ำสาขา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ

              4.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย มุ่งเน้นการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

              4.4 พัฒนางานบริการจัดเก็บขยะภายในตำบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              4.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

 

  1. ด้านสาธารณสุข

              จะพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยจะดำเนินการดังนี้ 

              5.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

              5.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค

              5.3 ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

              5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   (อสม.)ในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้าน

 

  1. ด้านพัฒนาสังคม และสวัสดิการ

              จัดสวัสดิการและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โดยจะดำเนินการดังนี้

              6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเป็นเบี้ยยังชีพหรือเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ

              6.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

              6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

 

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล ให้ได้มาตรฐาน และจัดสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ โดยจะดำเนินการดังนี้

              7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

              7.2 ติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน

              7.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ให้ทั่วถึง มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้น

              7.4 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              7.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งที่เป็นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตามความต้องการของประชาชนให้อย่างเพียงพอ

              7.6 มีระบบ WIFI อินเตอร์เน็ต และติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างทั่วถึง

 

  1. ด้านการบริหารราชการ

              จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการดังนี้

              8.1 ปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานของเทศบาล

              8.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการลดขั้นตอนการทำงาน และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน

              8.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

              8.4 สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล  ในการให้บริการกับประชาชนโดยยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ

              8.5 ประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรในเขตพื้นที่ ท้องที่กับท้องถิ่นเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล

              8.6 ประสานการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาล กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการต่าง ๆภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น