ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,184
เดือนที่แล้ว
4,294
ปีนี้
13,464
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
441,105
ไอพี ของคุณ
3.238.112.41

ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 7 ก.ค. 2565
2กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาหรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา7 ก.ค. 2565
3ประกาศปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนระดับตำบล (Community Isolation: CI)1 มิ.ย. 2565
4ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา17 ก.พ. 2565
5ประกาศมาตรการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง17 ก.พ. 2565
6ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย17 ก.พ. 2565
7ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ17 ก.พ. 2565
8ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม17 ก.พ. 2565
9ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน17 ก.พ. 2565
10ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ17 ก.พ. 2565
11ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม17 ก.พ. 2565
12ประกาศใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25642 ส.ค. 2564
13การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25646 ต.ค. 2563
14มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท8 เม.ย. 2563
15มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่8 เม.ย. 2563
16มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรั8 เม.ย. 2563
17ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล8 เม.ย. 2563
18กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่8 เม.ย. 2563
19ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและการเลื่อนขั้นเงินเดือน2 มี.ค. 2563

1