ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา7 เม.ย. 2564
2พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 4 ส.ค. 2563
3พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.25624 ส.ค. 2563
4พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 25624 ส.ค. 2563
5พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25624 ส.ค. 2563
6พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25624 ส.ค. 2563
7พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25624 ส.ค. 2563
8พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25604 ส.ค. 2563
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25614 ส.ค. 2563
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25614 ส.ค. 2563
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25544 ส.ค. 2563
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543)4 ส.ค. 2563
13พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 254023 มิ.ย. 2563
14พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 25358 มิ.ย. 2563
15พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พศ.25528 มิ.ย. 2563
16พรบ.โรคระบาดสัตว์ 25588 มิ.ย. 2563
17พรบ.ยาเสพติด 25228 มิ.ย. 2563
18พรบ.ภาษีป้าย 25108 มิ.ย. 2563
19พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ 25088 มิ.ย. 2563
20พรบ.บริหารงานบุคคล 25428 มิ.ย. 2563

1 2 3   >>  >|