ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง 25669 ก.ย. 2565
2ประกาศก.ท.จ. เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ของพนักงานเทศบาลจ้าง (ฉบันที่ 3)10 มี.ค. 2565
3หารือการขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษวินัยใหม่10 มี.ค. 2565
4ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลาง3 มี.ค. 2565
5ประกาศก.ท.จ. เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ของพนักงานเทศบาลจ้าง (ฉบันที่ 7)15 ก.พ. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปูคา เรื่่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง 256527 ก.ย. 2564
7ประกาศก.ท.จ. เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบันที่ 35)6 ก.ย. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปูคา เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลา ของพนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน 1 มิ.ย. 2564
9ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 254710 พ.ค. 2564
10ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ขม 0023.2-ว 51073 ลว. 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 7 ฉบับ10 พ.ค. 2564
11หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 256110 พ.ค. 2564
12หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 256210 พ.ค. 2564
13หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 จ.เชียงใหม่10 พ.ค. 2564
14หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256310 พ.ค. 2564
15ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลว. 14 ส.ค. 255710 พ.ค. 2564
16ประกาศ ก.ถ. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 12 พ.ศ 256210 พ.ค. 2564
17แนวทางปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู พนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ของ อปท. ในระบบวิทยฐานะ3 ธ.ค. 2563

1