ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

1
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ทางคณะผู้บริหารร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปูคา ได้ให้การต้อนรับทางมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ที่ได้มามอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ทางคณะผู้บริหารร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ปูคา ได้ให้การต้อนรับทางมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ที่ได้มามอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลแม่ปูคา

19 กันยายน 2566

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ทางสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคาได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา เพื่อรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ

12 กันยายน 2566

กองสาธารณสุขฯ กองช่าง กองคลัง และนิติกร สำนักปลัด ได้ออกตรวจประเมินร้านอาหาร ที่ขอรับใบอนุญาต ร้านอาหาร ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ทางกองสาธารณสุขฯ กองช่าง กองคลัง และนิติกร สำนักปลัด ได้ออกตรวจ ประเมินร้านอาหาร ที่ขอรับใบอนุญาต ร้านอาหาร ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข คือกฎกระทรวง สุขลักษณะ ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ 2561 ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากเจ้าของกิจการเป็นอย่างดี ในเบื้องต้น ทางคณะกรรมการ ของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้ตรวจแนะนำ ให้ปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากมีการดำเนินการ ตามคำแนะนำของกรรมการแล้ว ก็จะมีการ พิจารณาอนุญาต ให้ประกอบกิจการได้ พร้อมกันนี้ หากได้รับอนุญาต ให้ถูกต้องแล้วทางเทศบาลตำบลแม่ปูคา ก็จะจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติ เพื่อเป็นรายได้ เข้าท้องถิ่นต่อไป

30 สิงหาคม 2566

โครงการป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก" ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้จัดทำ "โครงการป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก" ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ซึ่งสถานการณ์ของโรคมือ เท้า ปาก พบอัตราการเกิดโรคกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ช่วงฤดูการระบาดจะเริ่มจากเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม การติดต่อจากคนสู่คน พบว่าเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรค โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์ โรคมือ เท้า ปาก ในตำบลแม่ปูคา ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าสักน้อย ว่าเกิดการระบาดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคาบ่อยครั้ง ประกอบปีนี้ สถานการณ์การระบาดของโรค พบจำนวนผู้ป่วยของอำเภอสันกำแพงสูงเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์ เป็นประธานการกล่าวเปิดอบรมโครงการฯ และวิทยากรบรรยาย ผอ.รพ.สต.บ้านป่าตาล นางอัมพร ศรีบุญยวง เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ พร้อมเพิ่มเติมเรื่องโรคที่ควรรู้และสำคัญ ในเด็กเล็ก เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก พร้อมวิธีการเลือกหน้ากากอนามัย และ การล้างมือที่ถูกต้อง ให้กับผู้ปกครองที่เข้ารับการอบรมวันนี้ โดยมีนางสาวธนพร เรือนคำ ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ปูคา ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียน ดังนั้นทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา จึงได้จัดทำโครงการฯ เพื่อควบคุม ป้องกัน จำกัด และระงับการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ให้ทันต่อสถานการณ์โรคในปัจจุบัน และเมื่อเกิด การระบาดโรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่ สามารถควบคุมให้สงบลง

24 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ทางสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

22 สิงหาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหาคม 2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายจรุงเกียรติ ไชยซาววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 สิงหาคม 2566

11 สิงหาคม 2566

การดำเนินการตามกิจกรรมโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ
๘ รอบ ๙๖ พรรษา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการนี้ เพื่อเป็นการฉลองพระเดชพระคุณที่ทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจ และศาสนกิจด้านการศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การมอบทุนสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทรงประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยรัฐบาลมีนโยบาย
ให้จัดโครงการ/กิจกรรม "งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาลตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก" เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ โดยกำหนดขอบเขตการจัดงาน ระหว่างวันที่
๑ มกราคม - ๓๑  ธันวาคม ๒๕๖๖
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกา
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัยให้มีศักยภาพ
ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล จึงเห็นสมควรดำเนิน "โครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖" เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกตนให้มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ
ที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้

         ๑. การจัดนิทรรศการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
         ๒. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเสนาสนะในศาสนสถาน ณ วัดป่าสักน้อย

 

04 สิงหาคม 2566

การจัดกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษาตำบลแม่ปูคา ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เทศบาลตำบลแม่ปูคา นำโดย นายจรุงเกียรติ  ไชยซาววงศ์ นายกเทศมนตรีำตบลแม่ปูา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่ปูคา ชมรมกำนันผู้ใหญาบ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา โรงเรียนบ้านแม่ปูคา องค์กรต่างๆในชุมชนตำบลแม่ปูคา ร่วมถวายเทียนพรรษา 8 วัด

1.วัดพระนอนแม่ปูคา

2.วัดปูคาใต้

3.วัดแม่ปูคาเหนือ

4.วัดป่าสักน้อย

5.วัดบ้านปงป่าเอื้อง

6.วัดสันมะแปบ

7.วัดใหม่ศิริมงคล (ป่าสักยาว)

8.วัดม่วงโตน

 

27 กรกฎาคม 2566

โครงการจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม เราทำความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2566 วันที่  26 ก.ค. 2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลตำบลแม่ปูคา ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม เราทำความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

26 กรกฎาคม 2566

โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินจัดอบรมโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ได้มีใบอนุญาต ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

26 กรกฎาคม 2566

ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 3 ของเคสที่ 2 ของตำบลแม่ปูคา พื้นที่หมู่ 2 ตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 3 ของเคสที่ 2 ของตำบลแม่ปูคา พื้นที่หมู่ 2 ตำบลแม่ปูคา

26 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองสาธารฯสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา แจ้งรับแจ้งพบโรคไข้เลือดออก รายที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 ของตำบลแม่ปูคา วันนี้ เมื่อเวลา 14.30 น. โดยประมาณ ได้รับแจ้ง จาก รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ว่า พบผู้ป่วยไข้เดงกี่ เป็นเพศหญิงอายุ 37 ปี อาชีพรับราชการ ที่อยู่ขณะป่วย พักอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปูคา(เป็นผู้ป่วยรายที่ 2 ของหมู่บ้าน) ซึ่งปัจจัยเสี่ยงก่อนป่วย 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยทำงานอยู่ที่อำเภอแม่ออน โดยเริ่มมีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 พร้อมด้วยอาการปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูกข้อต่อ คลื่นไส้เบื่ออาหาร และได้รับเข้าการรักษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ รพ.สันกำแพง เมื่อได้รับรายงาน ทางกองสาธารณสุขฯ จึงได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่ เพื่อทำการควบคุมโรคโดยใช้สารเคมี โดยมีแผนที่อาศัยและรัศมีการระบาดของโรค100 เมตร เบื้องต้นทาง อสม.หมู่ 7 ได้ลงพื้นที่สำรวจค่าความชุกลูกน้ำยุงลาย และ พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการนัดหมายเจ้าของบ้านทำการพ่นฝอยละอองในวันนี้(ผู้ป่วยยังอยู่โรงพยาบาล) อนึ่ง ข้อมูลขณะนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก อำเภอสันกำแพง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 57 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในเดือนนี้จำนวน 23 ราย อำเภอสันกำแพงยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยเดือนนี้มีรายใหม่ 9 ราย ตำบลที่มีอัตราป่วยมากที่สุด คือตำบลบวกค้าง รองลงมาคือต้นเปา และตำบลสันกำแพง ในขณะที่ตำบลแม่ปูคา กำลังเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ สสจ.เชียงใหม่ เผย จังหวัดเชียงใหม่อัตราป่วย “ไข้เลือดออก” สูง ย้ำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชี้อำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าเกณฑ์ประกาศโรคระบาด ลุ้นหลัง 31 ก.ค. กรมควบคุมโรคจะประกาศหรือไม่ 5 อำเภอระบาดมากสุด “เมือง แม่อาย ฝาง เชียงดาว แม่ริม” คณะกรรมการโรคติดต่อฯ กำชับทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด โดยวันที่ 26 ก.ค. 66 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 กรกฎาคม 2566 ว่า พบรายงานผู้ป่วยจำนวน 2,316 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 117.51 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย โดยพบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี, กลุ่มอายุ 25-34 ปี และกลุ่มอายุ 5-9 ปี และพื้นที่ได้พบการระบาดมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.เชียงดาว และ อ.แม่ริม และจากกรณีที่ กรมควบคุมโรค (เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2566) ได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ ทีมสาธารณสุขในพื้นที่ 30 อำเภอ ของ 18 จังหวัด ที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา ตาก เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด อุบลราชธานี กระบี่ ภูเก็ต สงขลา สตูล นราธิวาส กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องนานเกิน 8 สัปดาห์ และมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน ถือว่าเข้าใกล้เกณฑ์ในการประกาศให้เป็นพื้นที่ระบาดไข้เลือดออก ซึ่งจะมีการประกาศหลังจากเฝ้าระวัง จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์การประกาศโรคระบาด ตามมาตรา 9 พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีตำบลที่มีการระบาดมากกว่า ร้อยละ 40 (ตำบลระบาด หมายถึง พบผู้ป่วยต่อเนื่อง (ผู้ป่วยต่อเนื่อง หมายถึง พบผู้ป่วยรายใหม่ ติดต่อกันนานเกินกว่า 8 สัปดาห์ โดยไม่มีการทิ้งช่วงของ การพบผู้ป่วยเกิน 28 วัน) นานเกินกว่า 8 สัปดาห์ ดังนั้น ทางเทศบาลตำบลแม่ปูคา จึงขอความร่วมให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการกำจัดและดูแลภาชนะที่อาจมีแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ในบ้าน ชุมชน และสถานที่ที่สงสัยว่าเป็นแหล่งแพร่โรค รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ ก็สามารถยุติการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

26 กรกฎาคม 2566

ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อเวลา 13.30 น.โดยประมาณ ทีมบูรณาการ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่ปูคา ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายอันเนื่องจากพบผู้ป่วยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ โดยทีม บูรณาการ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่ปูคา นำโดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย/อสม./และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา ผลการดำเนินงานสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย พบว่า ดัชนีความเสี่ยง ค่า HI=100 ,CI=23.07 แปลผลดัชนีค่าความเสี่ยงคือ ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่ง ทาง รพ.สต.บ้านป่าสักน้อยและ อสม.ตำบลแม่ปูคาจะได้ทำการคืนข้อมูลให้โรงเรียนทราบต่อไป

18 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 ได้รับแจ้งพบโรคไข้เลือดออก รายที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ของตำบลแม่ปูคา วันนี้ เมื่อเวลา 14.00 น. โดยประมาณ ได้รับแจ้ง จาก รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ว่าพบผู้ป่วยไข้เดงกี่ เป็นเพศชายอายุ 16 ปี อาชีพนักศึกษา ที่อยู่ขณะป่วย พักอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปูคา ซึ่งปัจจัยเสี่ยงก่อนป่วย 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคและ อบต.แช่ช้างที่ทำงานของบิดามารดา (ซึ่งมีผู้ป่วยไข้เลือดออกข้างๆ อบต.แช่ช้าง) ู้ป่วยมีการพักอาศัยสลับไปมาระหว่าง อบต.แช่ช้างและ หมู่ 2 ตำบลแม่ปูคา โดยเริ่มมีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นมา 4 วัน พร้อมด้วยอาการปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ และได้รับเข้าการรักษา วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 ที่ รพ.สันกำแพง มื่อได้รับรายงาน ทางกองสาธารณสุขฯ จึงได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่ เพื่อทำการควบคุมโรคโดยใช้สารเคมี โดยมีแผนที่อาศัยและรัศมีการระบาดของโรค100 เมตร ดังนี้ และจะทำการควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ครั้ง คือ วันที่ 0(วันที่รับรายงาน),วันที่ 3,วันที่ 7,วันที่ 14 ดังนั้นการพ่นฝอยละอองควบคุมโรคครั้งต่อไป ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และครั้งที่ 4 วันที่ 1 ส.ค. 2566) อนึ่งสำหรับการสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อดูความชุกของลูกยุงลายในรัศมี 100 เมตร ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการระบาดหรือไม่ จะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ครับ ข้อมูลขณะนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก อำเภอสันกำแพง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 (สรุปเคสทุกวันศุกร์) รวมทั้งสิ้น 45 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยเดือนนี้มีรายใหม่ 9 ราย ตำบลที่มีอัตราป่วยมากที่สุด คือตำบลต้นเปา รองลงมาคือแช่ช้าง และสันกลาง และหากสรุปเคสวันศุกร์ที่จะถึงนี้ (21 กรกฎาคม2566) ตำบลแม่ปูคา จะมีรายงานพบผู้ป่วยไข้เลือดออกตามที่ได้รายงานไปครับ

18 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งพบโรคไข้เลือดออก รายที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ของตำบลแม่ปูคา วันนี้ เมื่อเวลา 11.00 น. โดยประมาณได้รับแจ้ง จาก รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ว่าพบผู้ป่วยไข้เดงกี่ เป็นเพศชายอายุ 14 ปี อาชีพนักเรียน ในตำบลแม่ปูคา พักอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปูคา ผู้ป่วยมีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เป็นมา 3 วัน และได้รับเข้าการรักษา วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ที่ รพ.สันกำแพง ขณะนี้นอนพักเป็นผู้ป่วยใน แรกรับมีอาการไข้ ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ โดยมีแผนที่อาศัยและรัศมีการระบาดของโรคดังนี้ เมื่อได้รับรายงาน ทางกองสาธารณสุขฯ จึงได้ดำเนินการควบคุมโรคในรัศมี 100 เมตร เมื่อเวลา 13.30 น.โดยประมาณ และทำการควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ครั้ง คือ วันที่ 0,3,7,14 ดังนั้นจึงได้ดำเนินการพ่นฝอยละอองในชุมชน และที่โรงเรียน ทั้งนี้ อสม.หมู่ 7 ตำบลแม่ปูคา ทำการสำรวจลุกน้ำยุงลาย พบว่า มีความเสี่ยงดังนี้ HI=100 ,CI=29.41,BI=166.66 จากการแปลผลมีค่าความเสี่ยงสูง ซึ่งทางทีมควบคุมโรค อสม.ตำบลแม่ปูคา จะได้ทำการควบคุมโรคให้เข้มข้นขึ้นต่อไป กำหนดพ่นฝอยละอองควบคุมโรคครั้งต่อไป ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และครั้งที่ 4 วันที่ 31 ก.ค.2566)

17 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 154  (2298 รายการ)