ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
427
เดือนนี้
6,641
เดือนที่แล้ว
7,077
ปีนี้
47,594
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
475,235
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

1
การจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

         ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ
๘ รอบ ๙๖ พรรษา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการนี้ เพื่อเป็นการฉลองพระเดชพระคุณที่ทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจ และศาสนกิจด้านการศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การมอบทุนสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทรงประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยรัฐบาลมีนโยบาย
ให้จัดโครงการ/กิจกรรม "งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาลตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก" เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ โดยกำหนดขอบเขตการจัดงาน ระหว่างวันที่
๑ มกราคม - ๓๑  ธันวาคม ๒๕๖๖
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกา
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัยให้มีศักยภาพ
ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล จึงเห็นสมควรดำเนิน "โครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖" เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกตนให้มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ
ที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

      เทศบาลตำบลแม่ปูคา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคาจึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้
         ๑. การจัดนิทรรศการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
         ๒. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเสนาสนะในศาสนสถาน ณ วัดป่าสักน้อย

 

04 สิงหาคม 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น3 เทศบาลตำบลแม่ปูคา

02 เมษายน 2564

เข้าร่วมการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา เข้าร่วมการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่3-4 ตุลาคม ณ เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย

04 ตุลาคม 2563

เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการศึกษา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการศึกษา โดยได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความชำนาญมาสอนทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทั้งยังได้เชิญวิทยากรมาสอนวิธีการทำขนมเบื้องแสนอร่อยให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่ปูคา

02 กันยายน 2563

สังเกตและนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดร.ดารเนตร สิทธิหาญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมสังเกตและนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2

31 สิงหาคม 2563

สังเกตและนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 2,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.ดารเนตร สิทธิหาญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมสังเกตและนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 2

26 สิงหาคม 2563

สังเกตและนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร.ดารเนตร สิทธิหาญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมสังเกตและนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1

26 สิงหาคม 2563

จัดการสังเกตและนิเทศการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการได้จัดการสังเกตและนิเทศการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีตารางการนิเทศการสอนในห้องเรียน ดังนี้
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สังเกตและนิเทศการสอนห้องเตรียมอนุบาล 1
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สังเกตและนิเทศการสอนห้องเตรียมอนุบาล 2
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สังเกตและนิเทศการสอนห้องอนุบาล 1
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สังเกตและนิเทศการสอนห้องอนุบาล 2
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สังเกตและนิเทศการสอนห้องอนุบาล 3 ในการดําเนินการนิเทศการสอนด้วยวิธีการสังเกตการสอน ผู้นิเทศจะปฏิบัติการนิเทศตามขั้นตอนซึ่งเครื่องมือในการนิเทศการสอนในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.1 แบบสังเกตและนิเทศห้องเรียน
1.2แบบสังเกตและนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 แบบสังเกตและนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โดยต้นสังกัด) ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
24 สิงหาคม 2563

ออกกำลังกายกันนะคะเด็กๆ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
19 สิงหาคม 2563

พี่อนุบาล 3 บอกรักคุณแม่กันหรือยังคะ ส่งรูปน่ารักๆมาอวดคุณครูบ้างนะคะ มือน้อยๆค่อยๆประดิษฐ์ตกแต่งการ์ดเพื่อมอบคุณแม่อย่างตั้งอกตั้งใจกันทุกคนเลยเก่งมากๆค่ะ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
19 สิงหาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ขอขอบพระคุณพระอาจารย์มหาอวิรุทธิ์ เดชคำตั๋น ที่นำนมมาแจกให้กับเด็กๆ ขอบคุณค่ะ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
13 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

กิจกรรมในวันนี้...ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา
และได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล

11 สิงหาคม 2563

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแผนการดำเนินงาน ตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย(ตำบล 3ดี) ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

(วันที่ 2)คณะครูประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแผนการดำเนินงาน ตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย(ตำบล 3ดี) ✌️✌️✌️

และท่านายกเทศบาลตำบลแม่ปูคา นายสุพจน์ วรรณก้อน ได้มอบใบประกาศรางวัลให้แก่คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนแรก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีแก่เด็ก

08 สิงหาคม 2563

กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

กิจกรรมดีๆที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 63
กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2
* โดยมี คุณแม่ศุภิสรา สกุลศิริกร คุณยายน้องสิงโต มาเป็นวิทยากร
* บัวลอยหลากสี เด็กๆสนุกสนานและได้ความรู้ในการกิจกรรมครั้งนี้
 ทานได้นะคะ ล้างมือแล้ว 

06 สิงหาคม 2563

กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ชั้นเตรียมอนุบาล1 และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล1,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

กิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อ วันที่ 4 ส.ค.63
กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ชั้นเตรียมอนุบาล1
*กิจกรรมแบ่งปันวาฟเฟิลหน้าหมี
โดยมี คุณแม่รจนา อุตคำ คุณยายน้องเจ้าขุน มาเป็นวิทยากร
(แถมยังมี ท่านนายกเทศบาลตำบลแม่ปูคา นายสุพจน์ วรรณก้อน มาร่วมในกิจกรรมด้วยจ้าาา)

ยังไม่หมดนะคะ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล1 ได้ทำ การ์ดดอกมะลิ ให้คุณแม่ของแต่ละคนด้วยค่ะ

06 สิงหาคม 2563

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (22 รายการ)