ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10นายทานเทพ จันทร์แจ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปูคา
นางสาวจิรารัตน์ คำวินิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายฉัตรชัย ยะฟุ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวณัชชา จำวงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.แทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายฉัตรชัย ยะฟุ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง รก.แทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายปฐมพงศ์ คำนิล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ