ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
438
เดือนนี้
2,276
เดือนที่แล้ว
4,163
ปีนี้
37,357
ปีที่แล้ว
67,736
ทั้งหมด
245,204
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ อย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 กลุ่มคนรักษ์ชุมชนตำบลแม่ปูคาได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการขยะ อย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ประจำปี 2563 นำโดยนางสาวกุหลาบ ยาระปา ประธานกลุ่มคนรักษ์ชุมชนตำบลแม่ปูคา ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปูคา มีท่านศรีทน ก๋ามะโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา กล่าวรายงาน และท่านสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา กล่าวเปิดโครงการ
ซึ่งโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชนมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทิ้งขยะ การคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน ยุคนิวนอร์มอล “เมื่อโลกเปลี่ยน ไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยน” ผลกระทบของขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายที่มีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสภาวะแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)และการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกพกถุงผ้าลดโลกร้อน รวมถึงการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนดำเนินการจัดทำวิธีการกำจัดขยะอิน ทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือนตามกิจกรรมกำจัดขยะเปียกด้วยวิธีอินทรีย์ ธรรมชาติ
10 สิงหาคม 2563

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแผนการดำเนินงาน ตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย(ตำบล 3ดี),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

คณะครูประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแผนการดำเนินงาน ตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย(ตำบล 3ดี) และท่านายกเทศบาลตำบลแม่ปูคา นายสุพจน์ วรรณก้อน ได้มอบใบประกาศรางวัลให้แก่คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนแรก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีแก่เด็ก

10 สิงหาคม 2563

ประชุมหัวหน้ากอง ติดตามงานทุกสัปดาห์,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ประชุมหัวหน้ากอง ติดตามงานทุกสัปดาห์

10 สิงหาคม 2563

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ตามโครงการเทศบาลตำบลแม่ปูคาได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 จึงได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครตามที่โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

10 สิงหาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ตามที่ คณะกรรมการเทศบาลตำบลแม่ปูคาได้ดำเนินการคัดเลือก ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้ ได้ประกาศผลการคัดเลือก

10 สิงหาคม 2563

ติดตามงาน งบประมาณคงเหลือจากโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงปี 2562,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา โดยนางสาวบุญธิดา ไชยราชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ติดตามงาน งบประมาณคงเหลือจากโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงปี 2562 ของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่ปูคาที่กำกับดูแลโดยเทศบาลตำบลแม่ปูคา พร้อมตรวจสอบโครงการฯประจำปี 2563 ก่อนขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ปูคาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ทั้งนี้มีนางสาวกุหลาบ ยาระปา ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่ปูคา เป็นผู้ให้ข้อมูล และมีนางสาวพิมพ์ใจ เตชะวัง ตำแหน่งผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข.(Care Manager)จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน ป่าสักน้อยเป็นผู้จัดทำแผนการรักษารายบุคคล(Care plan)

03 สิงหาคม 2563

ออกตรวจสอบการนำเอาผักตบชวาออกจากลำน้ำ ภายใต้โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจดูแล ลำน้ำแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ ออกตรวจสอบการนำเอาผักตบชวาออกจากลำน้ำ ภายใต้โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจดูแล ลำน้ำแม่ปูคา

03 สิงหาคม 2563

ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลและบทบทวนการทำงานคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมด้วยนายศรีทน ก๋ามะโน รองนายกฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลและบทบทวนการทำงานคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปูคา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา

02 สิงหาคม 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแผนการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย (ตำบล 3 ดี),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแผนการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย (ตำบล 3 ดี) ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลออนใต้ เทศบาลห้วยทราย และเทศบาลแม่ปูคา โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ กรมอนามัย และคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

01 สิงหาคม 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กายใจแข็งแรง สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข (ตามวิถีพุทธ) โดยมีวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้

31 กรกฎาคม 2563

ศึกษาข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ปูคา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลแม่ปูคา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

30 กรกฎาคม 2563

จัดกิจกรรมระลึกพระคุณครู,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้จัดกิจกรรมระลึกพระคุณครู พร้อมได้เรียนเชิญนายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมนายศรีทน ก๋ามะโน รองนายกฯ และ ดร.ดารเนตร สิทธิหาญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ เกิดจิตสำนึกที่ดีงาม ในการสืบสานวัฒนธรรมไทย

30 กรกฎาคม 2563

ร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ ร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอสันกำแพง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง

29 กรกฎาคม 2563

ดำเนินการพ่นฝอยละอองสารเคมี เพื่อตัดวงจรยุงลายตัวเต็มวัยในบริเวณที่มีการระบาด,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา ร่วมกับ สท.เอนกภณ จินา และ อสม.หมู่ 7 ตำบลแม่ปูคา ทำการพ่นฝอยละอองสารเคมีในวันนี้ เพื่อตัดวงจรยุงลายตัวเต็มวัยในบริเวณที่มีการระบาด ไม่ให้ยุงลายที่มีเชื้อไปกัดหรือวางไข่ต่อที่อื่นๆ อีก โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทำการสำรวจค่าความชุกดัชนี ลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมีตามมาตรการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100 เมตรแต่มีการกำหนดขยายเขตการพ่นฝอยละอองสารเคมีออกไปอีกตาม ความเหมาะสม ซึ่งได้ดำเนินการพ่นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา และวันนี้ ดำเนินการพ่นฝอยละอองเป็นครั้งที่ 3 และรับแจ้งจาก อสม.หมู่ 7 แจ้งว่า ยังพบลูกน้ำยุงลาย แต่มีจำนวนที่พบค่าความชุกลูกน้ำยุงลายลดลง

27 กรกฎาคม 2563

ดำเนินการพ่นฝอยละอองสารเคมี เพื่อตัดวงจรยุงลายตัวเต็มวัยในบริเวณที่มีการระบาด,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.หมู่ 9 ตำบลแม่ปูคา รวมถึงทีมงานเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว(Surveillance and Rapid Response Team หรือ SRRT) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลแม่ปูคา ในการออกสำรวจลูกน้ำยุงลายไขว้หมู่บ้าน ซึ่งเทศบาลตำบลแม่ปูคาสนับสนุนทำการพ่นฝอยละอองสารเคมีในวันนี้ เพื่อตัดวงจรยุงลายตัวเต็มวัยในบริเวณที่มีการระบาด และทรายเทมีฟอสหรือทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

27 กรกฎาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 103  (1533 รายการ)