ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมระดับตำบลแม่ปูคาเพื่อการพิจราณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมครั้งที่1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ปูคา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายกสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ปูคาและในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (สปสช) ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุม อสม.เชิงรุก ในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ณ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนและโรงเรียน อสม. ต.แม่ปูคา โดยมี น.ส.กุหลาบ ยาระปา ประธาน อสม.ต.แม่ปูคา ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการจัดทำโครงการ โดยมี วิทยากร และ อสม.เข้าร่วม ประชุม อย่างพร้อมเพียงกัน

16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุ มีการสอนวิชาสุขภาพกายใจฯให้กับผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากร ผอ.ต้น นายปฐมพงศ์ คำนิล กองสาธารณสุข/อสม เป็นผู้สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจำตัว ช่วงที่2 ฟ้อนรำ รำมวยและการแสดงจากทางคณะครูโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง ทั้งยังนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงให้กับผู้สูงอายุ ช่วงที่3 มีการแลกของขวัญเนื่องในวันวาเลนไทน์

14 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

14 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา

12 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด เทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้ออกดำเนินการโครงการกิจกรรมขยะทองคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยหมู่บ้านที่เข้าร่วม 2 วันที่ผ่านมา มีดังนี้คือ หมู่ 3 บ้านป่าสักน้อย หมู่ 5 บ้านปูคาเหนือ หมู่ 8 บ้านไร่พัฒนา และหมู่ 9 บ้านปูคาหัวบ้าน

12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เข้าร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลหัวหิน ในประเด็นโรงเรียนผู้สูงอายุ

12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

11 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลแม่ปูคาร่วมกับชาวบ้านป่าสักน้อยปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางหมู่บ้าน

10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เยี่ยมค่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 21 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดบูรพชนาราม ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา ได้เข้าร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่

10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการศูนย์รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่ปูคา โดยท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และในสัปดาห์แรก นักเรียนศูนย์รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้คัดเลือกประธานสีและประธานรุ่นที่4 ประจำปี 2563

07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปูคา

07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ปูคา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ จำนวน 2 ราย

07 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1