ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


วันที่ 1 เมษายน 2563 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ณ อบต.สันกำแพง

01 เมษายน 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประชุมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

31 มีนาคม 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563 ประชุมหัวหน้ากอง ติดตามงานทุกสัปดาห์

31 มีนาคม 2563

ทางอำเภอสันกำแพง นำโดยปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบประจำตำบลแม่ปูคา ได้เปิดการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าพนักงานตามพระบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558(ฉบับที่ 3)และ พ.ศ.2563(ฉบับที่ 4) ซึ่งในเวทีการประชุมมีการให้ความรู้เรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รวมถึงบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย และขั้นตอนในการทำงานของแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมประชุม โดยใช้สถานที่ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลแม่ปูคา

27 มีนาคม 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยหมู่บ้านที่เข้าร่วมในวันนี้ หมู่ที่ 7 บ้านปูคาหัวฝาย หมู่ที่ 6 บ้านปูคาใต้ และหมู่ที่ 5 บ้านปูคาเหนือ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 หมู่บ้านที่เข้าร่วมในวันนี้ หมู่ที่ 9 บ้านปูคาหัวบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย และหมู่ที่ 2 บ้านสันมะแปป และวันที่ 26 หมู่บ้านที่เข้าร่วมในวันนี้ หมู่ที่ 4 บ้านปงป่าเอื้อง หมู่ที่ 8 บ้านไร่พัฒนา และหมู่ที่ 1 บ้านป่าสักยาว

25 มีนาคม 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ปูคา ดำเนินการสแกน วัดไข้ ให้กับ ข้าราชการ พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการเทศบาลตำบลแม่ปูคา ทุกครั้ง

25 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายศรีทน ก๋ามะโนรองนายกเทศบาลตำลแม่ปูคาและนายดวงจันทร์ อุตตมาประธานสภาเทศบาลตำบลแมปูคา พร้อมด้วยกรรมการหมู่บ้านตรวจงานการก่อสร้างถนนสายใหม่บ้านทุ่งใต้เชื่อมต่อซอย10บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่3

25 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ประชุมหัวหน้ากอง ติดตามงานทุกสัปดาห์

23 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในงานทำบุญวันกตัญญู อุทิศไปหาหลวงปู่ครูบาแสน หลวงปู่ครูบาแก้ว ทำบุญครบรอบ ๑๔๑ปี ครูบาอินชัย อินทชยฺโย อดีตเจ้าคณะตำบลแม่ปูคา ต้นเปา สันกลาง อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ปูคาเหนือ แรม 15ค่ำ เดือน 6 เหนือดับ 23 มีนาคม 2563

23 มีนาคม 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัดติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสุรชัย พรหมมา ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง มาเป็นผู้ให้ความรู้ในวันนี้

18 มีนาคม 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา

18 มีนาคม 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

17 มีนาคม 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา ร่วมจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 และดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อลดมลพิษทางอากาศ

17 มีนาคม 2563

วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายสุพจน์ วรรณก้อน เป็นประธานเปิดโครงการปั่นจักรยาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

15 มีนาคม 2563

วันที่ 15 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัด เทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้จัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ระดับตำบล ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสักน้อยสนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลแม่ปูคา ในการอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาเรื่องของ บทบาทภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและความรู้ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ คือ โรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ตลอดจนสาธิตวิธีการทำเจลล้างมือและสาธิตการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าโดยวิธีของกรมควบคุมโรคเพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง ในการอบรมโครงการฯดังกล่าว มีนางสาวกุหลาบ ยาระปา ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่ปูคา กล่าวรายงาน และนายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา กล่าวเปิดโครงการฯพร้อมแจ้งเรื่องที่สำคัญของเทศบาลตำบลแม่ปูคาให้พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้รับทราบ

15 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1