ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


โครงการป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.3เชียงใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

23 สิงหาคม 2562

นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เข้าร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปูคา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

22 สิงหาคม 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

22 สิงหาคม 2562

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลแม่ปูคา กิจกรรมกายภาพบำบัด วันที่ 15 สิงหาคม 2562

15 สิงหาคม 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอสันกำแพง

14 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปูคาและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมปลูกดอกมะลิ ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

09 สิงหาคม 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ โครงการนำ้ดื่มเพื่อชุมชน ตำบลแม่ปูคา

09 สิงหาคม 2562

05 สิงหาคม 2562

นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสมาชิกสามัญประจำปี พ.ศ 2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ปูคา (เทศบาลเก่า) ม.6 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

05 สิงหาคม 2562

นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา วันที่ 4 สิงหาคม 2562

05 สิงหาคม 2562

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-001 สายทางบ้านปูคาเหนือ หมู่ที่ 5- บ้านป่าสักน้อย หมู่ที 3 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970 ตร.ม. และ ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านปงป่าเอื้อง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

01 สิงหาคม 2562

01 สิงหาคม 2562

นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง

31 กรกฎาคม 2562

นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมด้วยคณะผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญและมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทและกิจกรรมช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของตำบลแม่ปูคา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

31 กรกฎาคม 2562

นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา พร้อมคณะ ร่วมโครงการ ฝึกอบรม เรื่อง "แนวทางปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งท้องภิ่น คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น การยืนบัญชีทรพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น " รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

31 กรกฎาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1