ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


ดำเนินการสแกน วัดไข้ ให้กับ ข้าราชการ พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการเทศบาลตำบลแม่ปูคา ทุกครั้ง

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ปูคา ดำเนินการสแกน วัดไข้ ให้กับ ข้าราชการ พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการเทศบาลตำบลแม่ปูคา ทุกครั้ง


 
25 มีนาคม 2563