ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 24 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยหมู่บ้านที่เข้าร่วมในวันนี้ หมู่ที่ 7 บ้านปูคาหัวฝาย หมู่ที่ 6 บ้านปูคาใต้ และหมู่ที่ 5 บ้านปูคาเหนือ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 หมู่บ้านที่เข้าร่วมในวันนี้ หมู่ที่ 9 บ้านปูคาหัวบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย และหมู่ที่ 2 บ้านสันมะแปป และวันที่ 26 หมู่บ้านที่เข้าร่วมในวันนี้ หมู่ที่ 4 บ้านปงป่าเอื้อง หมู่ที่ 8 บ้านไร่พัฒนา และหมู่ที่ 1 บ้านป่าสักยาว


 
25 มีนาคม 2563