ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10

นายดวงจันทร์ อุตตมา
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคานายสุริยา แสงศิลป์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคานายทานเทพ จันทร์แจ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปูคา เลขาฯสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคานายดวงจันทร์ อุตตมา
สมาชิกสภาเขตที่ 1


นางพรรณจิตรา เอี่ยมกระซ้อน
สมาชิกสภาเขตที่ 1


นายกิตติศัพท์ หีบทอง
สมาชิกสภาเขตที่ 1


นายวัชรนนท์ มะโนคำ
สมาชิกสภาเขตที่ 1


นายวรพล บัวจันทร์
สมาชิกสภาเขตที่ 1นายอำนวย ปานเขียว
สมาชิกสภาเขตที่ 2


นายอนันต์ กันนา
สมาชิกสภาเขตที่ 2


ร.ท.จิราบุตร บุตรวัง
สมาชิกสภาเขตที่ 2


นายสุริยา แสงศิลป์
สมาชิกสภาเขตที่ 2


นายสมพงษ์ ปันใจ
สมาชิกสภาเขตที่ 2


นายอเนกภณ จินา
สมาชิกสภาเขตที่ 2