ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ปูคาว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ปูคา พ.ศ.2560สำนักปลัดDownload
การกำหนดหลักเกณฑ์การลา ของพนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงสำนักปลัดDownload
จัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้อสำนักปลัดDownload
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ปูคาสำนักปลัดDownload
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสำนักปลัดDownload
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535สำนักปลัดDownload
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พศ.2552สำนักปลัดDownload
พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558สำนักปลัดDownload
พรบ.ยาเสพติด 2522สำนักปลัดDownload
พรบ.ภาษีป้าย 2510สำนักปลัดDownload
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ 2508สำนักปลัดDownload
พรบ.บริหารงานบุคคล 2542สำนักปลัดDownload
พรบ.ความสะอาด 2535สำนักปลัดDownload
พรบ.ขั้นตอนกระจายอำนาจ 2542สำนักปลัดDownload
พรบ.กองทุนยุติธรรม2558สำนักปลัดDownload
พรบ.กระจายอำนาจ.ให้แก่ อปท.2542สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 25สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561สำนักปลัดDownload
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560สำนักปลัดDownload

 [1]  2