ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลแม่ปูคา

 


1. สภาพทั่วไป

1.1. ข้อมูลที่ตั้ง

 ตำบลแม่ปูคา ตั้งอยู่ทิศเหนือของอำเภอสันกำแพง อยู่ห่างจากอำเภอสันกำแพง3กิโลเมตร มีถนนติดต่ออำเภอได้ 1ทาง คือเส้นทางปากทางแม่ปูคาไปตามถนน
เชียงใหม่-สันกำแพง และเส้นทางตำบลแม่ปูคาผ่านตำบลสันกำแพง ผ่านวัดสันเหนือ

1.2 เนื้อที่

 เนื้อที่ 9,637ไร่ หรือ 23.00 ตารางกิโลเมตร

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

   ตำบลแม่ปูคามีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300เมตร มีน้ำแม่ปูคาซึ่งไหลผ่านมาทางทิศตะวันออก และน้ำแม่โฮมเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบล
 เส้นทางคมนาคมสะดวกโดยมีถนนผ่านกลางตำบลแยกจากถนนเชียงใหม่สันกำแพงผ่านหมู่ที่7 หมู่ที่6 หมู่ที่9 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่8 ขึ้นไปทางเหนือไปเชื่อมต่อ
เขตอำเภอดอยสะเก็ด และเส้นทางมาจากด้านหลังที่ว่าการอำเภอผ่านวัดสันเหนือ ถึงวัดป่าเห็วเลี้ยวซ้ายเขาสู่ตำบลแม่ปูคา ผ่านหมู่ที่ 6 ผ่านที่ทำการสำนักงานเทศบาล
ตำบลแม่ปูคา ผ่านวัดแม่ปูคาใต้ไปพบเส้นทางแรก

1.4 อาณาเขต

 ทิศเหนือ           ติดต่อกับ   ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1.5 การปกครอง

 ตำบลแม่ปูคาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

    หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักยาว

    หมู่ที่ 2 บ้านสันมะแปบ

    หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย

    หมู่ที่ 4 บ้านปงป่าเอื้อง

    หมู่ที่ 5 บ้านปูคาเหนือ

    หมู่ที่ 6 บ้านปูคาใต้

    หมู่ที่ 7 บ้านปูคาหัวฝาย

    หมู่ที่ 8 บ้านไร่พัฒนา

    หมู่ที่ 9 บ้านปูคาหัวบ้าน

1.6 ประชากร

 ตำบลแม่ปูคามีจำนวนประชากรทั้งหมด 5,889 คน  แยกเป็น ชาย 2,823 คน  หญิง 3,066 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,587 ครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตตำบลแม่ปูคา

 หมู่ที่   ชื่อหมุ่บ้าน   จำนวนประชากร   จำนวนครัวเรือน
 
 ชาย หญิง
รวม
1 บ้านป่าสักยาว  195  231  426  202
2 บ้านสันมะแปป  135  132  267  118
3 บ้านป่าสักน้อย  593  595  1,188  524
4 บ้านปงป่าเอื้อง  403  449  852  323
5 บ้านปูคาเหนือ  411  464  875  372
6 บ้านปูคากลาง  266  327  593  297
7 บ้านปุคาใต้  328  335  663  363
8 บ้านไร่พัฒนา  221  219  440  167
9 บ้านปูคาหัวบ้าน 271  314  585  221
  รวม  2,823  3,066  5,889  2,587
(ข้อมูล : สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ปูคา ฯ เดือนกันยายน 2561)

2.สภาพทางเศรษฐกิจ

 2.1 ข้อมูลด้านอาชีพ รายได้ และการมีงานทำ

อาชีพ
 จำนวนเพศชาย (คน)
 จำนวนเพศหญิง (คน)
จำนวนรวม (คน)
 ไม่มีอาชีพ  152  186  338
 กำลังศึกษา  308  320  628
 เกษตร-ทำนา  95  33  128
 เกษตร-ทำสวน  7  6  13
 เกษตร-ปศุสัตว์  2  -  2
 รับราชการเจ้าที่ของรัฐ  57  36  93
 พนักงานวิสาหกิจ  4  4  8
รับจ้างทั่วไป 1,511  1,497  3,008
 พนักงานบริษัท  27  53  80
  ค้าขาย  105 193 298
 ธุรกิจส่วนตัว  38  24  62
 อื่นๆ หรือไม่ระบุ  51  93  144
 รวม  2,357  2,445 4,802


2.2 หน่วยธุรกิจในเขตตำบลแม่ปูคา

   
โรงงาน / หน่วยธุรกิจขนาดย่อม    77 แห่ง

    ร้านค้า / ธุรกิจ    61 แห่ง

    ร้านค้าขายของชำในหมู่บ้าน    37 แห่ง

    ร้านประกอบอาหาร    23 แห่ง

    ปั๊มน้ำมัน    1 แห่ง

    ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ  1  แห่ง

    ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์    8 แห่ง

    ฟาร์มไก่    5 แห่ง

    กลุ่มอาชีพ / OTOP / วิสาหกิจชุมชน    19 แห่ง

    แหล่งทุนในตำบลแม่ปูคา ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันกำแพง (ธกส.) กองทุนเงินล้าน

 2.3 การท่องเที่ยว

 - การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปูคา ยังไม่มีการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ แต่มีวัดที่มีศิลปะสวยงาม

3.สภาพทางสังคม

 3.1 การศึกษา

 
สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา มีจำนวน 4 แห่ง

 ที่ สถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาล
ระดับขั้นที่เปิดสอน
สถานที่ตั้ง
สังกัด
 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปูคา  ระดับอนุบาล 1-3  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปูคา  เทศบาลตำบลแม่ปูคา
 2  โรงเรียนสวนเด็กอำเภอสันกำแพง  ระดับอนุบาล 1- ป.6  หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปูคา  โรงเรียนเอกชน
 3  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง  ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6  หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปูคา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
 4  โรงเรียนบ้านปูคาเหนือ  ระดับประถมศึกษา ป.1-ม.3  หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปูคา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1


 3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ มีวัดจำนวน 6 แห่ง มีโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

    วัดอารามใหม่สิริมงคล ที่ตั้ง 119 ม.1 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

    วัดสันมะแปบ ที่ตั้ง 24 ม.2 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

    วัดป่าสักน้อย ที่ตั้ง 81/2 ม.3 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

    วัดปงป่าเอื้อง ที่ตั้ง 100 ม.4 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

    วัดปูคาเหนือ ที่ตั้ง 213 ม.5 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

    วัดปูคาใต้ ที่ตั้ง 77 ม.6 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

    คริสจักรสุริยะชัยธรรม ที่ตั้ง ม.7 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง


 3.3 ด้านสาธารณสุข

      3.3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย

 เทศบาลมีสมาชิกอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 147 คน ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวสารการแพร่ระบาดของโรค
และวิธีการป้องกันโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสมาชิกดังนี้

1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 9 คน

2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 7 คน

3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 28 คน

4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จำนวน 23 คน

5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 20 คน

6. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 15 คน

7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 15 คน

8. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 10 คน

9. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 20 คน

(ข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา ณ เดือนพฤษภาคม 2562)

      3.3.2 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

 กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมแบบบ้านต่อบ้าน โดยมีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ และเวลาที่ให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เพื่อให้ประชาชน
นำขยะมูลฝอยมาทิ้งให้ตรงกับเวลาจัดเก็บของเทศบาล

3.4 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

 ในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคาไม่มีสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ แต่มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ โดยได้รับงบอุดหนุน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รวมทั้งสิ้น 1,378 คน แยกเป็น

1. ผู้สูงอายุ จำนวน 1,191 คน

2. ผู้พิการ จำนวน 173 คน

3. ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 14 คน

(ข้อมูล : งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ปูคา ณ เดือนพฤษภาคม 2562)


4. การบริการพื้นฐาน

 4.1 การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร

- การคมนาคม ราษฎรสัญจรไปมาโดยสะดวกและระหว่างหมู่บ้านมีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้านในตำบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
 
           ถนนลูกรัง     10  สาย
 
           ถนนคอนกรีต  95  สาย
 
           ถนนลาดยาง   35  สาย

 4.2 การไฟฟ้า

- ประชาชนในตำบลแม่ปูคา มีไฟฟ้าใช้ 9 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,587 ครัวเรือน ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในชุมชนมีจำนวน 9 ชุมชน


 4.3 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล 1 แห่ง ได้แก่

- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลแม่ปูคา


 4.4 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 1 คน
 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานป้องกัน) จำนวน 1 คน

- รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน

- รถกระเช้า จำนวน 1 คัน

- รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 24 คน

(ข้อมูล : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ปูคา ณ เดือนพฤษภาคม 2562)

 4.5 เสียงตามสาย จำนวน 9 แห่ง

 4.6 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ล้านนา

 4.7 สนามกีฬา/ลานกีฬา จำนวน 8 แห่ง

 4.8แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่ปูคา


5.ศักยภาพในตำบล

 ก. ศักยภาพของเทศบาลตำบล

 (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

 ในฐานะที่เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปูคาจึงมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่ต้องทำ (จะต้องปฏิบัติ) ตามมาตรา 50 และอาจทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล (หน้าที่สามารถเลือกปฏิบัติ) ตามมาตรา 51 ดังต่อไปนี้(2) การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่ปูคา

 แบ่งออกเป็น 1 สำนัก 4 กอง คือ

    สำนักปลัดเทศบาล

    กองคลัง

    กองช่าง

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตารางแสดงจำนวนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ปูคา

 

หน่วยงาน

พนักงานเทศบาล

พนักงานจ้างทั่วไป

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

สำนักงานปลัดเทศบาล

5

3

8

4

3

7

กองคลัง

1

4

5

1

3

4

กองช่าง

2

1

3

4

-

4

กองสาธารณสุขฯ

1

-

1

2

-

2

กองการศึกษาฯ

-

2

2

-

4

4

รวม

19

21


(ข้อมูล : งานบุคลากร สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ปูคา ณ เดือนพฤษภาคม 2561)

 

 (3) รายได้ของเทศบาลตำบล

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 44,606,459.25 บาท

 แยกเป็น

- รายได้ที่เทศบาลตำบลจัดเก็บเอง  จำนวน 1,269,844.25 บาท

- รายได้ที่ส่วนราชการอื่่นจัดเก็บให้ จำนวน 22,268,091.00 บาท


 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล แยกเป็น

 เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,008,524.00 บาท

 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1,060,000.00 บาท