ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10        วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่ปูคา

      “เทศบาลตำบลแม่ปูคา จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีการบริการเป็นเลิศ ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา”

    นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปูคา

    ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
               เทศบาลตําบลแม่ปูคา  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
    แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่ปูคา โดยมีแนวทางดังนี้
                  ๑.๑ สร้างและบํารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถ
        ใช้ประโยชน์ ได้ตลอดปี เช่น ดําเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็น
        เครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  ถนนลูกรังบดอัดแน่น   หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้นสามารถ
        อํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพาณิชย์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  เพื่อเป็นการกระจายความเจริญ
        ไปยังทุกที่
                 ๑.๒ สร้างและปรับปรุงขยายเขตประปาภูมิภาคและระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำบริโภคที่ขาดแคลน ให้ได้มาตรฐาน
        ถูกสุขอนามัยของชุมชน (คนรุ่นใหม่ฟันต้องดี)
                 ๑.๓ สร้างและบํารุงรักษาแหล่งน้ำและระบบชลประทานโดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้
        ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
                 ๑.๔ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค   วิชาการเครื่องมือ   เครื่องจักรกล   บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  ให้กับหมู่บ้านใน
        พื้นที่ตําบลแม่ปูคา
                 ๑.๕ ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
                 ๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน  ในเขตพื้นที่ตําบลแม่ปูคาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
                 ๑.๗ ปรับปรุงเหมืองฝาย  ขุดลอก  ล้างท่อระบายน้ำ  แก้ไขท่อที่ชำรุด  ฯลฯ
                 ๑.๘ จัดหาเมล็ดพันธุ์  ป้องกันโรคระบาด  ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ฯลฯ

    ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
               เทศบาลตำบลแม่ปูคาจะเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ   โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบ
    พอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตําบลโดยมีแนวทางดังนี้
                 ๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี  มั่นคงส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้น
    บ้านการลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ตลาดชุมชน
               ๒.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน  และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง
                 ๒.๓ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                 ๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นําภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์    เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น
                 ๒.๕ จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ    เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่ราษฎร
                               ในตําบลแม่ปูคา

     ๓. นโยบายด้านสังคม
              เทศบาลตำบลแม่ปูคา  จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ตําบลแม่ปูคาเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนใน
    ตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางดังนี้
                 ๓.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
              ๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตําบล
                 ๓.๓ ส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมี
        ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
                 ๓.๔ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
        ตําบล เช่นรถตรวจการณ์  อาสาสมัครจราจร  อปพร.  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  มีป้อมแต่ละหมู่บ้าน ฯลฯ
                 ๓.๕ ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   คนพิการเบี้ยยังชีพส่งถึงบ้าน  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
                 ๓.๖ ส่งเสริมอุดหนุน และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม
                 ๓.๗ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
                 ๓.๘ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกปีและต่อเนื่อง
                 ๓.๙ อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุทุกปีอย่างต่อเนื่อง
                 ๓.๑0 บริการชุมชนอย่างทั่วถึง  เช่นเต็นท์  เก้าอี้  เครื่องเสียง  ไฟฟ้า  อุปกรณ์เครื่องมือ
                 ๓.๑๑ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

    ๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                เทศบาลตำบลแม่ปูคา  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน
    ในตําบล  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยมีแนวทางดังนี้
                 ๔.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
                ๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล   (อสม.)
                ๔.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลแม่ปูคามีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
        พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด( ดูดส้วม ) และโรคติดต่อ   โดยให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี  รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
                ๔.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลแม่ปูคา    มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง
                ๔.๕ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตําบลแม่ปูคาตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
                ๔.๖ ส่งเสริม และปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบําบัดและ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
                ๔.๗ ปรับภูมิทัศน์สถานที่สําคัญ   และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ      สวนสาธารณะ
                ๔.๘ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตําบลให้มีประสิทธิภาพ
                ๔.๙ รณรงค์สร้างจิตสํานึก  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตําบลในการอนุรักษ์
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดโดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
                ๔.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัยให้กับชุมชนในราคาถูก  

    ๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
           เทศบาลตำบลแม่ปูคา จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตําบล  การพัฒนา
    ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทางดังนี้
                 ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
                 ๕.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ
                 ๕.๓ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
                 ๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาทุกประเภทให้หลากหลายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
                 ๕.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตําบล
                 ๕.๖ ส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตําบลแม่ปูคา เช่น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  งานประเพณีสงกรานต์ 
        งานบวชภาคฤดูร้อน  งานประเพณีลอยกระทง  งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ
                 ๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีให้กับสภาวัฒนธรรม
                 ๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
                 ๕.๙ สนับสนุนให้มีสนามกีฬาและมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตําบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
              ๕.๑๐ จัดให้มีการเรียนเสริมในวันเสาร์ - อาทิตย์

    ๖. นโยบายด้านการการท่องเที่ยว
                   ๖.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน
                   ๖.๒ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่นภาษาท้องถิ่นประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
                  ๖.๓ ตลาดนัดชุมชน
                   ๖.๔ สินค้าโอทอป  (OTOP)

    ๗.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
              เทศบาลตำบลแม่ปูคา จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้
                 ๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตําบลแม่ปูคา”
                ๗.๒ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่เหตุจําเป็นเร่งด่วน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตเทศบาลตําบลแม่ปูคา
                ๗.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ ของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
                ๗.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทํางานโดยนําการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน             เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
               ๗.๕ สร้างระบบงานบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนแนวใหม่ โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
                ๗.๖ เน้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น ให้โอกาสประชาชนเสนอแนะและ  แสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
                ๗.๗ สร้างแรงจูงใจ เพิ่มขวัญและกําลังใจให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีผลการ  ปฎิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
                ๗.๘ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการ  ทำงานมากยิ่งขึ้น
                ๗.๙ บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
                ๗.๑๐ พัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลแม่ปูคา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีของเทศบาลตำบลแม่ปูคา
        ให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
                ๗.๑๑ ซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา
                ๗.๑๒ ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคาให้มีมาตรฐาน พร้อมที่จะจัดประชุมในระดับต่าง ๆ  และจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบล
        แม่ปูคา แห่งใหม่
                ๗.๑๓     จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนภายในตําบลแม่ปูคา