ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
207
เมื่อวานนี้
216
เดือนนี้
4,452
เดือนที่แล้ว
4,985
ปีนี้
9,437
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
279,954
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

        วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่ปูคา


      “เทศบาลตำบลแม่ปูคา จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการบริการเป็นเลิศ ทันสมัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา”

   

 

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปูคา

 

เทศบาลตําบลแม่ปูคา  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ    แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่ปูคา โดยมีแนวทางดังนี้
 
๑.๑ สร้างและบํารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ ได้ตลอดปี เช่น ดําเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน      ต่าง ๆ  ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็น  เครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  ถนนลูกรังบดอัดแน่น   หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้นสามารถ        อํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพาณิชย์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  เพื่อเป็นการกระจายความเจริญ ไปยังทุกที่
 
๑.๒ สร้างและปรับปรุงขยายเขตประปาภูมิภาคและระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำบริโภคที่ขาดแคลน ให้ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัยของชุมชน (คนรุ่นใหม่ฟันต้องดี)
                
๑.๓ สร้างและบํารุงรักษาแหล่งน้ำและระบบชลประทานโดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
                
๑.๔ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค   วิชาการเครื่องมือ   เครื่องจักรกล   บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  ให้กับหมู่บ้านใน        พื้นที่ตําบลแม่ปูคา
                
๑.๕ ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
                
๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน  ในเขตพื้นที่ตําบลแม่ปูคาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
                
๑.๗ ปรับปรุงเหมืองฝาย  ขุดลอก  ล้างท่อระบายน้ำ  แก้ไขท่อที่ชำรุด  ฯลฯ
                
๑.๘ จัดหาเมล็ดพันธุ์  ป้องกันโรคระบาด  ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ฯลฯ
 
 
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

               เทศบาลตำบลแม่ปูคาจะเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ   โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบ    พอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตําบลโดยมีแนวทางดังนี้
                
๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี  มั่นคงส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้น    บ้านการลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ตลาดชุมชน
              
๒.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน  และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง
                
๒.๓ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                
๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นําภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์    เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น
                
๒.๕ จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ    เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่ราษฎรในตําบลแม่ปูคา
 
 
๓. นโยบายด้านสังคม

              เทศบาลตำบลแม่ปูคา  จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ตําบลแม่ปูคาเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนใน    ตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางดังนี้
                
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
             
๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตําบล
                
๓.๓ ส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
                
๓.๔ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตําบล เช่นรถตรวจการณ์  อาสาสมัครจราจร  อปพร.  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  มีป้อมแต่ละหมู่บ้าน ฯลฯ
                
๓.๕ ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   คนพิการเบี้ยยังชีพส่งถึงบ้าน  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
                
๓.๖ ส่งเสริมอุดหนุน และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม
                
๓.๗ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
                
๓.๘ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกปีและต่อเนื่อง
                
๓.๙ อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุทุกปีอย่างต่อเนื่อง
                
๓.๑๐ บริการชุมชนอย่างทั่วถึง  เช่นเต็นท์  เก้าอี้  เครื่องเสียง  ไฟฟ้า  อุปกรณ์เครื่องมือ
                
๓.๑๑ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

 
๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                เทศบาลตำบลแม่ปูคา  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตําบล  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยมีแนวทางดังนี้
                
๔.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
               
๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล   (อสม.)
               
๔.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลแม่ปูคามีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาด( ดูดส้วม ) และโรคติดต่อ   โดยให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี  รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
               
๔.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลแม่ปูคา    มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง
               
๔.๕ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตําบลแม่ปูคาตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
               
๔.๖ ส่งเสริม และปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบําบัดและ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
               
๔.๗ ปรับภูมิทัศน์สถานที่สําคัญ   และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
               
๔.๘ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตําบลให้มีประสิทธิภาพ
               
๔.๙ รณรงค์สร้างจิตสํานึก  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตําบลในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดโดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
               
๔.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัยให้กับชุมชนในราคาถูก  
 
 
๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

           เทศบาลตำบลแม่ปูคา จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตําบล  การพัฒนา    ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทางดังนี้
                
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
                
๕.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ
                
๕.๓ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
                
๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาทุกประเภทให้หลากหลายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
                
๕.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตําบล
                
๕.๖ ส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตําบลแม่ปูคา เช่น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  งานประเพณีสงกรานต์  งานบวชภาคฤดูร้อน  งานประเพณีลอยกระทง  งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ
                
๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีให้กับสภาวัฒนธรรม
                
๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
                
๕.๙ สนับสนุนให้มีสนามกีฬาและมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตําบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
             
๕.๑๐ จัดให้มีการเรียนเสริมในวันเสาร์ - อาทิตย์
 
 
๖. นโยบายด้านการการท่องเที่ยว

                  
๖.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน
                  
๖.๒ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่นภาษาท้องถิ่นประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
                 
๖.๓ ตลาดนัดชุมชน
                  
๖.๔ สินค้าโอทอป  (OTOP)

 
๗.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
 
              เทศบาลตำบลแม่ปูคา จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้
 
๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตําบลแม่ปูคา”
 
๗.๒ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่เหตุจําเป็นเร่งด่วน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตเทศบาลตําบลแม่ปูคา
 
๗.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ ของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
               
๗.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทํางานโดยนําการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
              
๗.๕ สร้างระบบงานบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนแนวใหม่ โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน โดยดําเนินการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
               
๗.๖ เน้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น ให้โอกาสประชาชนเสนอแนะและ  แสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
               
๗.๗ สร้างแรงจูงใจ เพิ่มขวัญและกําลังใจให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีผลการ  ปฎิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
               
๗.๘ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการ  ทำงานมากยิ่งขึ้น
               
๗.๙ บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
               
๗.๑๐ พัฒนารายได้ของเทศบาลตำบลแม่ปูคา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
               
๗.๑๑ ซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา
               
๗.๑๒ ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคาให้มีมาตรฐาน พร้อมที่จะจัดประชุมในระดับต่าง ๆ  และจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปูคา แห่งใหม่
               
๗.๑๓  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนภายในตําบลแม่ปูคา