ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมม

ปราบปรามทุจริต

E-Learningสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
206
เมื่อวานนี้
216
เดือนนี้
4,452
เดือนที่แล้ว
4,985
ปีนี้
9,437
ปีที่แล้ว
62,670
ทั้งหมด
279,954
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543)4 ส.ค. 2563
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25544 ส.ค. 2563
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25614 ส.ค. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25614 ส.ค. 2563
5พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25604 ส.ค. 2563
6พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25624 ส.ค. 2563
7พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25624 ส.ค. 2563
8พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25624 ส.ค. 2563
9พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 25624 ส.ค. 2563
10พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.25624 ส.ค. 2563
11พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 4 ส.ค. 2563
12พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 254023 มิ.ย. 2563
13พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น(อบต.)25628 มิ.ย. 2563
14พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น (กทม.)25628 มิ.ย. 2563
15พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น(พัทยา)25628 มิ.ย. 2563
16พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 25358 มิ.ย. 2563
17พรบ.ขุดดินและถมดิน8 มิ.ย. 2563
18พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น(อบจ.)25628 มิ.ย. 2563
19พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร8 มิ.ย. 2563
20พรบ. การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 25608 มิ.ย. 2563

123  >> >|