ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 สายด่วนผู้บริหาร : 085-7206116

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

รางวัล
ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
240
เดือนนี้
4,228
เดือนที่แล้ว
5,773
ปีนี้
45,082
ปีที่แล้ว
67,736
ทั้งหมด
252,929
ไอพี ของคุณ
75.101.220.230ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
#ประชาสัมพันธ์
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
02 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย),เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
24 สิงหาคม 2563

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
12 สิงหาคม 2563

ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
#ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 ส.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. สนใจสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ปูคา ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน
โดยมีเงื่อนไข คือ
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย จึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อมาทำงานในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา
2. ต้องสามารถทำงานติดต่อกัน 8 ชม. อย่างน้อย 20 วันต่อเดือน และเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 09.00 น. เพื่อจะส่งรายชื่อเข้าฝึกอบรมที่จังหวัดต่อไป หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ปูคา
คุณสมบัติ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่ปูคา
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีเงินเดือน/ค่าตอบแทนประจำ (ว่างงาน)
 
หน้าที่รับผิดชอบ
- ช่วยดูแลสุขภาพ สุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟู กายภาพบำบัด
- ช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำวัน
- ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานภายใต้การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น
- ประเมินปัญหาหรือส่งต่อผู้ป่วย
- ให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล
 
เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้
1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
05 สิงหาคม 2563

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ปูคา ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่ปูคา
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีเงินเดือน/ค่าตอบแทนประจำ (ว่างงาน)
หน้าที่รับผิดชอบ
- ช่วยดูแลสุขภาพ สุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟู กายภาพบำบัด
- ช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำวัน
- ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานภายใต้การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น
- ประเมินปัญหาหรือส่งต่อผู้ป่วย
- ให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 4 ส.ค. 2563 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปูคา

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 09.00 น.

เงื่อนไข
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย จึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อมาทำงานในพื้นที่ตำบลแม่ปูคา
2. ต้องสามารถทำงานติดต่อกัน 8 ชม. อย่างน้อย 20 วันต่อเดือน และเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

           ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

          ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้

          1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน 1 ฉบับ

          2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ

          3 รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                  จำนวน 1 รูป

31 กรกฎาคม 2563

เวทีเสวนาเยียวยาดูแลสุขภาพใจโดยชุมชน จัดโดย ชมรมอุ่นใจ ต.แม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
แจ้งข่าวกิจกรรมในชุมชน
เวทีเสวนาเยียวยาดูแลสุขภาพใจโดยชุมชน จัดโดย ชมรมอุ่นใจ ต.แม่ปูคา วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 8.30 -16.30 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลแม่ปูคา
ผู้สูงอายุ พ่อๆแม่ๆ ท่านใดที่มีความสนใจอยากเข้าร่วมรับ ฟังเวทีสนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยน รับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพจิตในตำบลของเรา ขอเชิญด้วยนะครับผม
16 กรกฎาคม 2563

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งกำกับโดยเทศบาลตำบลแม่ปูคา รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า จากญาติของคุณแม่น้ำหอม รุ่งเรือง เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ฟื้นฟูฯต่อไป โดยมีท่านสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา เป็นผู้รับมอบ

22 มิถุนายน 2563

คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

 

คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

08 มิถุนายน 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
ประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เริ่มตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2563
 
คลิก
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/eqfe82
02 มิถุนายน 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดป้ายสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 ณ วัดปูคาเหนือ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดป้ายสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 ณ วัดปูคาเหนือ

25 มีนาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th
11 มีนาคม 2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

           ตามที่กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทำการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดห้วงเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อ ๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และจัดทำแผน อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการจัดทำและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นที่เหมาะกับศักยภาพ ตามความพร้อม ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐาน สามารถพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้มีคุณภาพต่อไปนั้น เทศบาลตำบลแม่ปูคา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

           ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่ปูคา มีแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

09 มีนาคม 2563

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลแม่ปูคา,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลแม่ปูคา

03 กุมภาพันธ์ 2563

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ,เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

 ประชาสัมพันธ์.

 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มเดือนมกราคม 2563

ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (เฉพาะผู้โอนเข้าบัญชีธนาคาร) 

ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน 

หากมีปัญหาใด กรุณาติดต่อ งานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 เทศบาลตำบลแม่ปูคา โทร.053-965542 ต่อ 114-5 ตามวันและเวลาราชการ

25 ธันวาคม 2562

กิจกรรม "ปั่น ปันน้ำใจ ครั้งที่ 1",เทศบาลตำบลแม่ปูคา,maepuka.go.th

เทสบาลตำบลแม่ปูคาร่วมกับชมรมปั่นจักรยานแม่ปูคา ได้จัดกิจกรรม "ปั่น ปันน้ำใจ ครั้งที่ 1" ระยะทาง 29 กิโลเมตร เพื่อการกุศลมอบให้ศูยน์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการเทศบาลตำบลแม่ปูคา ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562
ค่าสมัคร 200 บาท พร้อมรับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว
**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-8830094 เลขาชมรม, 086-9109487 ประธานชมรม

15 พฤศจิกายน 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (75 รายการ)