ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

 ประชาสัมพันธ์.

 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มเดือนมกราคม 2563

ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (เฉพาะผู้โอนเข้าบัญชีธนาคาร) 

ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน 

หากมีปัญหาใด กรุณาติดต่อ งานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 เทศบาลตำบลแม่ปูคา โทร.053-965542 ต่อ 114-5 ตามวันและเวลาราชการ

 25 ธันวาคม 2562