ก+
ก-

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10


หัวข้อวันที่
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 253526 ตุลาคม 2561
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พศ.255226 ตุลาคม 2561
พรบ.สาธารณสุข 253526 ตุลาคม 2561
พรบ.โรคระบาดสัตว์ 255826 ตุลาคม 2561
พรบ.ยาเสพติด 252226 ตุลาคม 2561
พรบ.ภาษีป้าย 251026 ตุลาคม 2561
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ 250826 ตุลาคม 2561
พรบ.ผู้สูงอายุ 256026 ตุลาคม 2561
พรบ.บริหารงานบุคคล 254226 ตุลาคม 2561
พรบ.ความสะอาด 253526 ตุลาคม 2561
พรบ.ขั้นตอนกระจายอำนาจ 254226 ตุลาคม 2561
พรบ.กองทุนยุติธรรม255826 ตุลาคม 2561
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 252226 ตุลาคม 2561
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 256026 ตุลาคม 2561
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 256126 ตุลาคม 2561
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1